บุคลากรวิศวฯ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิชาการ "โมกวิชาการ"64

Image

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิชาการ "โมกวิชาการ"64.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร

ในโอกาสได้รับรางวัล การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 "โมกวิชาการ'64 : พัฒนางานวิจัยจากงานประจำเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ”

 เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2564

ณ โรงเเรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก

 โดยมีรายละเอียดดังนี้

--------------------------------------------

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การนำเสนอผลงานแบบ Poster Presentation

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การพัฒนาระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บุคลากรที่ได้รับรางวัล

  1. นายชาคริต เทียนทอง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ
  2. นางสาวสุชาดา แดงอินทวัฒน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ

-------------------------------------------

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การนำเสนอผลงานแบบ Poster Presentation

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การพัฒนาบทเรียนผ่านคลาวด์คอมผิวติงในแล็บปฏิบัติการโรโบติกส์ สำหรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บุคลากรที่ได้รับรางวัล

  1. นายทนงศักดิ์ ใจชื่นแสน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  2. นายสุรเชษฐปกรณ์ พรมภักดี ตำแหน่ง วิศวกร

 #วิศวลาดกระบัง #KMITL #สจล

Share this page