คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
Faculty of Engineering

13.7274304, 100.7724534

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตร

B.Eng. Energy Engineering (Internation Program)

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. B.Eng. Energy Engineering (Internation Program) ?

หลักสูตรถูกออกเเบบมาเพื่อผลิตวิศวกรพลังงานเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกกรมในยุคที่โลกมีการเลี่ยนเเปลงเข้าสู่เทคโนโลยี IOT

ค่าเรียนโดยประมาณ
90,000
บาท/เทอม

วิศวกรรมอาหาร

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมอาหาร ?

หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ปีการศึกษา 2564 เน้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการระบบการผลิตอาหารอาหารทั้งระบบ ในมุมมองของการผลิตอาหารขนาดใหญ่ ให้เข้าใจว่าในโรงงานอาหารมีอะไรบ้างและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไร

ค่าเรียนโดยประมาณ
25,000
บาท/เทอม

วิศวกรรมอุตสาหการ

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ ?

วิศวอุตสาหการเป็นวิศวกรที่รอบรู้หลายด้านเพื่อประสานงานให้การทำงานก่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการทำงานที่สูงที่สุด โดยสำหรับวิศวอุตสาหการลาดกระบังเราจะเน้นถึง พื้นฐานวิศวกรรมที่ต้องลงมือปฏิบัติ ทั้งด้านการผลิต วัสดุวิศวกรรม ระบบการผลิตอัตโนมัติ

ค่าเรียนโดยประมาณ
27,000
บาท/เทอม

วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ต่อเนื่อง)

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ต่อเนื่อง) ?

นโยบายประเทศไทย 4.0 ได้อธิบายภาพการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทย ตั้งแต่ในอดีตโดยเริ่มต้นจากการที่ประชาชนคนไทยมีอาชีพการทำเกษตรเป็นหลัก ส่วนใหญ่จะทำเพื่อการยังชีพเหลือจึงขาย

ค่าเรียนโดยประมาณ
35,000
บาท/เทอม

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน ?

ปัจจุบันเทคโนโลยีในการผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ และระบบหุ่นยนต์ เพื่อทดแทนแรงงานมนุษย์ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง และเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงที่ท้าทายความสามารถและความคิดสร้างสรรของผู้เรียน หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน

ค่าเรียนโดยประมาณ
27,000
บาท/เทอม

วิศวกรรมการวัดคุม (ต่อเนื่อง)

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมการวัดคุม (ต่อเนื่อง) ?

วิศวกรรมการวัดคุม ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นภาควิชาแรกในประเทศไทยที่เปิดทำการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม

ค่าเรียนโดยประมาณ
35,000
บาท/เทอม

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง)

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) ?

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดำเนินการด้านการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นเนื้อหาความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีผลงานวิจัยเผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง

ค่าเรียนโดยประมาณ
35,000
บาท/เทอม