ดร.จรูญเดช เจนจรัสสกุล

่Dr. Jaroondech Janjarussakul

ดร.จรูญเดช เจนจรัสสกุล

กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน

Tel. 0 2329 8242

Fax 0 2329 8241