รองศาสตราจารย์ ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล

นภัสรพี

รองศาสตราจารย์ ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล

กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากหัวหน้าส่วนงาน

Tel. 0 2329 8242

Fax 0 2329 8241