วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
INTERNATIONAL ACADEMY of AVIATION INDUSTRY

13.7276519, 100.7768016

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตร

วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (นานาชาติ)

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (นานาชาติ) ?

หลักสูตรนานาชาติที่ผสานระหว่างด้านวิศวกรรมและนักบินเข้าด้วยกัน รูปแบบการศึกษาที่มุ่งเน้นการศึกษาดูงานจริงในทุกปีการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับแนวคิดและนำไปปรับใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคตได้

ทำไมต้องเรียน วศ.บ

ค่าเรียนโดยประมาณ
440,000
บาท/เทอม