Skip to main content

Procurement news

Title File attachment Authored on Sort ascending
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-18
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ 2024-04-18
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดทดสอบสมบัติการสึกหรอวัสดุ จำนวน ๑ ชุด 2024-04-18
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ เครื่องระบุเอกลักษณ์การเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ ลิเทียมไอออน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง 2024-04-18
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ เครื่องวัดระบบพิกัดอุตสาหกรรม จำนวน ๑ เครื่อง 2024-04-18
4-ประกาศราคากลางชุดฝึกปฏิบัติการและวิเคราะห์ยานยนต์ไฟฟ้าแบบพลังงานผสมผสาน 2024-04-18
ประกาศร่างTORครั้งที่4-ชุดฝึกปฏิบัติการและวิเคราะห์ยานยนต์ไฟฟ้าฯ , , 2024-04-18
ครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดเครื่องมือวัดการสังเคราะห์แสงและค่าศักย์ของน้ำในพืชสำหรับระบบสมาร์ทฟาร์ม จำนวน ๑ ชุด 2024-04-10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนสภาพแวดล้อมสามมิติ แบบมือถือ 2024-04-10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนสภาพแวดล้อมสามมิติ สำหรับงานอาคารขั้นสูง 2024-04-10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนสภาพแวดล้อมสามมิติ ด้วยอากาศยานไร้คนขับ 2024-04-10
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงพื้นที่ CO-WOrKING SPACE จำนวน 1 รายการ 2024-04-10
ประกาศราคากลางเตาเผาเซรามิกไฟฟ้า 2024-04-09
ประกาศจัดซื้อเตาเผาเซรามิกไฟฟ้า 2024-04-09
ประกาศร่าง TOR เตาเผาเซรามิกไฟฟ้า 2024-04-09
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานระบบการผลิตอัตโนมัติเชื่อมต่อกับระบบแมชชีนวิชั่นสำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด 2024-04-09
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหอพักนักศึกษาอาคาร 5 ชั้น ของโรงเรียนสาธิตนานาชาติ สจล. 2024-04-05
ระบบนำเสนอผลงานนักศึกษาแบบดิจิทัล จำนวน ๑ ระบบ 2024-04-05
ครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดฝึกปฏิบัติการการยกระดับการผลิตอุตสาหกรรมอัตโนมัติแบบดิจิทัลเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน จำนวน ๑ ชุด 2024-04-04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารฝึกปฏิบัติการทักษะฝีมือทางด้านสถาปัตยกรรม 2024-04-04