Procurement news

Title File attachment Authored on Sort ascending
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร 2022-08-19
ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงระบบหอหล่อเย็น 2022-08-19
ประกาศจัดจ้างพัฒนาระบบจัดเก็บแลกเปลี่ยนรับส่งและแสดงข้อมูลจากระบบอากาศยานไร้คนขับ 2022-08-19
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องบรรยายอาคารเรียนรวม (AR-09) ชั้น 3 จำนวน 13 ห้อง จำนวน 1 รายการ 2022-08-16
ประกาศร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยในภาพรวมทั้งสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2567 2022-08-16
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยในภาพรวมทั้งสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2567 2022-08-16
ขอบเขตของงานงานจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบจัดเก็บแลกเปลี่ยนรับส่งและแสดงข้อมูลจากระบบอากาศยานไร้คนขับ 2022-08-11
ราคากลางงานจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบจัดเก็บแลกเปลี่ยนรับส่งและแสดงข้อมูลจากระบบอากาศยานไร้คนขับ 2022-08-11
ประกาศร่างขอบเขตงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด 2022-08-10
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง จำนวน 150 เครื่อง 2022-08-10
ประกาศร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง จำนวน 150 เครื่อง 2022-08-10
ประกาศจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 2022-08-10
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงห้องบรรยายอาคารเรียนรวม (AR-09) ชั้น 3 จำนวน 13 ห้อง จำนวน 1 รายการ 2022-08-10
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด 2022-08-10
ประกาศร่างขอบเขตของงานปรับปรุงห้องบรรยายอาคารเรียนรวม (AR-09) ชั้น 3 จำนวน 13 ห้อง จำนวน 1 รายการ 2022-08-10
ประกาศจัดซื้อโปรกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 2022-08-05
ประกาศราคากลางงานปรัปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร 2022-08-03
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงระบบหอหล่อเย็น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2022-08-03
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร 2022-08-03
ประกาศราคากลางจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 2022-07-26