Skip to main content

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title File attachment Authored on Sort ascending
ประกาศร่าง TOR ชุดอุปกรณ์พัฒนาระบบการนำเสนองาน จำนวน 1 ชุด 2024-05-17
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดอุปกรณ์พัฒนาระบบการนำเสนองาน จำนวน 1 ชุด 2024-05-17
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัย 1 ชุด 2024-05-17
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ชุดจอแสดงภาพ LED Full Color Display จำนวน 3 ชุด 2024-05-17
ประกาศร่าง TOR ชุดจอแสดงภาพ LED Full Color Display จำนวน 3 ชุด 2024-05-17
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าชุดจอแสดงภาพ LED Full Color Display จำนวน 3 ชุด 2024-05-17
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัย 2024-05-17
ประกาศราคากลาง ชุุดจอแสดงภาพ LED Full Color Display จำนวน 3 ชุด 2024-05-17
ประกาศผู้ชนะ เครื่องอัดตัวอย่างระบบไฮดรอลิก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง 2024-05-17
ประกาศผู้ชนะ ชุดกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ชนิดหัวกลับพร้อมชุดถ่ายภาพ จำนวน 1 ชุด 2024-05-17
ประกาศราคากลาง เครื่องแยกและวิเคราะห์ปริมาณสารด้วยเทคนิคโครมาโทรกราฟี จำนวน 1 เครื่อง 2024-05-17
ประกาศราคากลาง เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง 2024-05-17
ประกาศราคากลาง เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้หลักโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูงแบบเพรบพาราทีฟ (preparative HPLC) จำนวน 1 เครื่อง 2024-05-17
ประกาศราคากลาง ชุดเตรียมตัวอย่างและสารสกัดสารสำคัญทางชีวภาพ จำนวน 1 ชุด 2024-05-17
ประกาศราคากลาง เครื่องอัดตัวอย่างระบบไฮดรอลิก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง 2024-05-17
ประกาศราคากลาง เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (Gas Chromatography) จำนวน 1 เครื่อง 2024-05-17
ประกาศราคากลาง ชุดกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ชนิดหัวกลับพร้อมชุดถ่ายภาพ จำนวน 1 ชุด 2024-05-17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชุดปฏิบัติการงานพิมพ์ภาพดิจิตอลคุณภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ 2024-05-16
ประกาศผลผู้ชนะ ครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพสมุนไพรฯ จำนวน 1 ชุด 2024-05-15
ประกาศผลผู้ชนะ ชุดเตรียมตัวอย่างและสกัดสารสำคัญทางชีวภาพ จำนวน 1 ชุด 2024-05-15