Skip to main content

เพลง สจล.

เพลงสถาบัน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรียบเรียงโดย..... รองศาสตราจารย์ขนิษฐา วิเศษสาธร

อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล.

คำนำ

          บทความเรื่อง เพลงสถาบันนี้ ผู้เขียนเขียนขึ้นเพื่อบันทึกเรื่องราวการจัดทำเพลงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเอาไว้ เพื่อให้พวกเราชาวพระจอมเกล้าลาดกระบัง ได้ทราบประวัติความเป็นมา ในการจัดทำเพลงประจำสถาบัน และจะได้ใช้เป็นข้อมูลสำหรับอ้างอิงต่อไป จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในเรื่องดังกล่าวนี้

รองศาสตราจารย์ขนิษฐา  วิเศษสาธร

ผู้เรียบเรียง

4 ตุลาคม 2538

เพลงสถาบัน

เมื่อพูดถึงเพลงสถาบัน ซึ่งเป็นเพลงประจำสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้เขียนเชื่อว่าพวกเราส่วนใหญ่ไม่รู้จัก ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน และไม่ทราบประวัติความเป็นมาว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ทั้งนี้เพราะเราแทบจะไม่เคยได้ยินได้ฟังเพลงสถาบันเลย แม้แต่ในงานพิธีต่าง ๆ ซึ่งสถาบันเป็นผู้จัดขึ้นก็ตาม ก็ไม่ค่อยจะได้เปิดเพลงสถาบัน นักศึกษาเองก็นำมาร้องกันแค่เพลง สองเพลง ทั้ง ๆ ที่ยังมีเพลงอีกจำนวนมาก เพลงสถาบันเป็นเพลงประจำสถาบันการศึกษา ซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันการศึกษานั้น ๆ จึงน่าเสียดายอย่างยิ่งที่ภายในสถาบันของเราเอง ไม่มีใครให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เลย และหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไป เพลงสถาบันก็คงจะถูกลืมไปในที่สุด ในฐานะที่ผู้เขียนเป็นผู้หนึ่ง ซึ่งได้มีส่วนร่วมในการจำทำเพลงประจำสถาบันมาตั้งแต่ต้น จึงมีความตั้งใจที่จะบันทึกความเป็นมาของการจัดทำเพลงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไว้ เพื่อให้สมาชิกของพระจอเกล้าลาดกระบัง ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา ได้รับทราบ และเกิดความภาคภูมิใจว่า สถาบันของเราก็ไม่ได้น้อยหน้าสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เพราะเราทีสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นพระจอมเกล้าลาดกระบังอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งสื่อผ่านทางเพลง อันเป็นเพลงประจำสถาบันของเรา

เพลงสถาบัน เริ่มมีขึ้นตั้งแต่มีการก่อตั้ง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตนนทบุรี ในปี พ.ศ.2514 โดยองค์การนักศึกษาในสมัยนั้น (เป็นปีไหนไม่มีหลักฐาน แต่เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์) มีความคิดที่จะจัดทำเพลงสถาบันขึ้น จึงได้ว่าจ้างวงดนตรีสุนทราภรณ์ให้จัดทำเพลงให้รวมทั้งหมด 4 เพลงด้วยกัน คือ เพลงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เพลงอาลัยเทคโนโลยี เพลงมาร์ชโทรคมนาคม และเพลงร่มรั้วชงโค เพลงเหล่านี้ได้ใช้ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ของสถาบันตลอดมา โดยเฉพาะเพลงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ได้ใช้เป็นเพลงประจำสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทั้ง 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตธนบุรี พระนครเหนือ และลาดกระบัง ส่วนอีก 3 เพลงที่เหลือ ปัจจุบันเป็นเพลงประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2528 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แยกเป็นมหาวิทยาลัยอิสระ ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2528 จึงได้เริ่มมีความคิดที่จะจัดทำเพลงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังขึ้น บุคคลแรกที่ริเริ่มคือ รองศาสตราจารย์คุณหญิงวนิดา ธูปะเตมีย์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในสมัยนั้น ท่านได้ขอให้ทางวงดนตรีดุริยางค์ทหารอากาศแต่งเพลงให้แก่สถาบัน โดยมีพลอากาศตรีประเสริฐ สัชฌุกร เป็นผู้ประพันธ์คำร้อง เรืออกาศตรีคำรณ ผิวเหลือง และพันจ่าอากาศเอกมนัส ปิติสาส์น เป็นผู้ประพันธ์ทำนอง รวมทั้งหมด 3 เพลงด้วยกัน คือ เพลงมาร์ชพระจอมเกล้าลาดกระบัง เพลงจอมใจจอมเกล้า เพลงไม่ลืมลาดกระบัง ผลงานเพลงทั้ง 3 นี้ รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวนิดา ธูปะเตมีย์ ได้นำมาเผยแพร่ให้คณาจารย์และข้าราชการฟังเป็นครั้งแรก เมื่อเดือนมิถุนายน 2529 จึงนับได้ว่า ท่านเป็นบุคคลแรกที่ริเริ่มจัดทำเพลงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปี พ.ศ. 2530 องค์การนักศึกษา ซึ่งมีนายวันชัย ตันจารุพันธ์ เป็นนายกองค์การและคณะกรรมการองค์การนักศึกษา เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ ได้ปรึกษาหารือกับว่าที่ ร.ต.อวบ เหมะรัชตะ รองศาสตราจารย์ขนิษฐา วิเศษสาธร อาจารย์ขวัญใจ สนั่นวาณิชย์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) และ รองศาสตราจารย์ประกิจ  ตังติสานนท์ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา)ถึงความตั้งใจจะจัดทำเพลงประจำสถาบันขึ้น ทุก ๆ ท่านเห็นด้วย และยินดีสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทำงานนี้ องค์การนักศึกษาจึงได้จัดทำโครงการประกวดเพลงสถาบันขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ สร้างความเป็นเอกภาพ และความภาคภูมิใจในสถาบัน การดำเนินการตามโครงการนี้ องค์การนักศึกษา ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ ยังได้รับความร่วมมือจากสภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทุกคณะส่งตัวแทนมาร่วมเป็นกรรมการดำเนินการด้วย นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ อธิการบดีก็ได้ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่ง สถาบันได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการประกวดเพลงประจำสถาบัน ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์แบะขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ เช่นการจัดประเภทเพลงสถาบัน การกำหนดหลักเกณฑ์ของเพลงที่จะส่งเข้าประกวด คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเพลงเข้าประกวด รางวัล ลิขสิทธิ์เพลง สัญลักษณ์ของสถาบัน ตลอดจนระยะเวลาในการส่งผลงานเพลงเข้าประกวด เป็นต้น คณะกรรมการชุดนี้มีรายนามตามคำสั่งสถาบันที่ 204/2530 ดังต่อไปนี้

คำสั่ง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่ 204/2530

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดเพลงสถาบัน

_______________________

          ด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้แยกเป็นสถาบันอิสระแล้ว เพื่อให้เกิดความภาคภูมิและเป็นเอกภาพ สถาบันฯ เห็นควรให้มีเพลงประจำสถาบันขึ้น จึงแต่งตั้งให้บุคคลต่อไปนี้ เป็นกรรมการดำเนินการประกวดเพลงสถาบันคือ

 1. ว่าที่ ร.ต.อวบ         เหมะรัชตะ                 อาจารย์ ประธานกรรมการ
 2. นายประกิจ            ตังติสานนท์                อาจารย์           กรรมการ
 3. ม.ล.วรยศ              ลดาวัลย์                    อาจารย์           กรรมการ
 4. นายประลอง           พีรานนท์                   อาจารย์           กรรมการ
 5. นางขนิษฐา            วิเศษสาธร                 อาจารย์           กรรมการ
 6. นางโสมพิชญา        สุวรรณรัตน์                อาจารย์           กรรมการ
 7. นายโกเมศ             โอสถศิลป์                  อาจารย์           กรรมการ
 8. นายบรรเลง           ตรีพัฒโณทัย               อาจารย์           กรรมการ
 9. นางวินิตา             เนตรสวาสดิ์                อาจารย์           กรรมการ
 10. นายสมเกียรติ         ศุภเดช                     อาจารย์           กรรมการ
 11. นายภิรมย์             ภิรมย์ชื่น                   นักศึกษา         กรรมการ
 12. นายโกศล              จึ่งเสถียรทรัพย์             นักศึกษา         กรรมการ
 13. นายสุธี                ชุ่มเจริญ                    นักศึกษา         กรรมการ
 14. นางสาวอาภรณ์       จันทร์สมวงศ์               นักศึกษา         กรรมการ
 15. นายธเนศ              กรโกนันท์                  นักศึกษา         กรรมการ
 16. นายยรรยง            เสาวชัย                     นักศึกษา         กรรมการ
 17. นางสาวเพชรรัตน์     เลิศอุตสาหกุล              นักศึกษา         กรรมการ
 18. นายกฤษดา            ธชารุภัฏ                    นักศึกษา         กรรมการ
 19. นายสุจริยะ            สุนทรชัย                   นักศึกษา         กรรมการ
 20. นายรณทีร์             ตถลวรรธนะ               นักศึกษา         กรรมการ
 21. นายวันชัย             ตันจารุพันธุ์                นักศึกษา         กรรมการ
 22. นายวีรพงศ์            จันทนาโสตถิ์               นักศึกษา         กรรมการ
 23. นางสาวนงลักษณ์     บังเกิดฤทธิ์                 นักศึกษา         กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2530

    

สั่ง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2530

(นายโกศล  เพ็ชร์สุวรรณ์)

 อธิการบดี

ส่วนคณะกรรมการอีกชุดหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงสถาบัน ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผลงานเพลง ที่สมควรได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ คณะกรรมการจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1. ม.จ. จักรพันธุ์ เพ็ญศิริ         จักรพันธุ์                   ที่ปรึกษา
 2. ว่าที่ ร.ต.อวบ                   เหมะรัชตะ                 ประธานกรรมการ
 3. นายประสิทธิ์                   พยอมยงค์                  กรรมการ
 4. นายกิตติ                        ศรีเปารยะ                 กรรมการ
 5. พ.อ.ชูชาติ                       พิทักษากร                 กรรมการ
 6. ผศ.ประลอง                     พีรานนท์                   กรรมการ
 7. ผศ.บรรเลง                      ตรีพัฒโณทัย               กรรมการ
 8. นางโสมพิชญา                  สุวรรณรัตน์                กรรมการ
 9. ม.ล.วรยศ                       ลดาวัลย์                    กรรมการ
 10. นายโกเมศ                      โอสถศิลป์                  กรรมการ
 11. รศ.ชนิษฐา                      วิเศษสาธร                 กรรมการและเลขานุการ

ในการดำเนินการจัดทำเพลงสถาบันนี้ คณะกรรมการประกวดเพลงสถาบัน ได้เริ่มดำเนินการดดยมีการประชุมครั้งแรกในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2530 และได้ประชุมติดต่อกันหลายครั้ง จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การประกวดเพลงสถาบันไว้ ดังต่อไปนี้

1.ความหมายและประเภทของเพลงสถาบัน

เพลงสถาบัน หมายถึง เพลงที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ใช้ในการขับร้องและบรรเลงในโอกาสต่าง ๆ ของสถาบัน แบ่งเป็น 1 ประเภท คือ

 1. เพลงคำนับ หมายถึง เพลงสัญลักษณ์ประจำสถาบัน
 2. เพลงพิธี หมายถึง เพลงที่เกี่ยวจ้องกับสถาบัน เพื่อใช้ในโอกาสสำคัญ เช่น เพลงที่ใช้ในงานพระราชทานปริญญาบัตร เพลงต้อนรับน้องใหม่ เพลงประจำคณะ เพลงอำลา เพลงแสดงความสามัคคี และเพลงในโอกาสเฉลิมฉลองต่าง ๆ
 3. เพลงเชียร์ หมายถึง เพลงที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา มี 4 แบบ คือ เพลงเชียร์กีฬาที่เกี่ยวข้องกับความเร็ว เพลงเชียร์เพื่อให้เย็น (ช้า) เพลงเชียร์เพื่อให้จังหวะให้เกิดความพร้อมเพรียง และเพลงเชียร์ที่แสดงอารมณ์ต่าง ๆ
 4. เพลงร้องเล่น หรือเพลงทั่วไป หมายถึง เพลงที่เกี่ยวข้องกับรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในสถาบัน แสดงความฝังใจ ความภาคภูมิใจ ความประทับใจในสถาบัน รวมทั้งเพลงทที่ใช้ในงานรื่นเริงของสถาบัน

2.รางวัล

กำหนดเงินรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับผู้ชนะการประกวดไว้ ดังนี้

เพลงคำนับ       รางวัลที่ 1        เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

                   รางวัลที่ 2        เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

เพลงพิธี เพลงเชียร์ และเพลงร้องเล่น

                   รางวัลที่ 1        เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

                   รางวัลที่ 2        เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

                   รางวัลที่ 3        เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

                   รางวัลชมเชย เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

3.ลักษณะเพลงที่ส่งเข้าประกวด

แบ่งเป็น 4 ลักษณะ คือ

(1) แบบสำเร็จรูป ประกอบด้วยเนื้อร้องและทำนอง

(2) มีเฉพาะเนื้อร้อง เป็นร้อยแก้ว หรือร้อยกรองก็ได้

(3) มีเฉพาะทำนอง

(4) เป็นคำบรรยายแสดงแนวความคิด หรือความประทับใจเกี่ยวกับสถาบัน

เพลงที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ลอกเลียนแบบผู้อื่น เป็นเพลงที่แต่งหรือเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ มีความยาวประมาณ 2 นาที หรือ 16-32 ห้องเพลง ช่วงกว้างไม่เกิน 8 เสียง มีลีลาที่เหมาะสม เนื้อร้องต้องสื่อความหมาย ถึงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเท่านั้น จะเป็นเพลงเฉพาะคณะใดคณะหนึ่งไม่ได้

          4. คุณสมบัติของผู้ส่งเพลงเข้าประกวด

          เป็นนักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ และศิษย์เก่าของสถาบันฯ

          5. กำหนดส่งผลงานเพลงเข้าประกวด

          วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 ที่องค์การนักศึกษา

          6. ลิขสิทธิ์เพลง

          ลิขสิทธิ์ของเพลงที่ชนะการประกวดเป็นของสถาบันฯ

          7. สัญลักษณ์ของสถาบัน

          สัญลักษณ์ของสถาบันที่ผู้ประพันธ์ อาจใช้เป็นแนวทางประพันธ์คำร้อง มีดังต่อไปนี้

          ตราสถาบัน                 ได้แก่    พระมหาพิชัยมงกุฎ

          สีประจำสถาบัน  ได้แก่    สีแสด – ขาว

          ธงประจำสถาบัน ได้แก่    ธงแสด – ขาว

ต้นไม้ประจำสถาบัน       ได้แก่    ต้นแคแสด

8.เกณฑ์ในการตัดสิน

ในการตัดสินผลงานเพลงที่ส่งเข้าประกวด จะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณา โดยใช้เกณฑ์สากล เช่น การประกวดเพลงนานาชาติ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้

เนื้อร้อง 100 คะแนน แบ่งเป็น

 1. มีเค้าโครงสาระตรงตามจุดประสงค์ของเพลง               30      คะแนน
 2. ลักษณะคำประพันธ์ถูกต้องตามหลักภาษาไทย             20      คะแนน
 3. คำและเสียงสอดคล้องกับความหมายของเพลง             20      คะแนน
 4. ใช้คำง่าย สื่อความหมายของเพลงได้ดี                      10       คะแนน
 5. มีความไพเราะ เหมาะสมตลอดเพลง                        20       คะแนน

ทำนอง 100 คะแนน แบ่งเป็น

 1. เค้าโครงลีลาวรรคตอนเหมาะสม                            30      คะแนน
 2. ความยาวและช่วงกว้างที่สุดของเสียงเหมาะสม             20       คะแนน
 3. ระดับเสียงโดยเฉลี่ยทั้งเพลงเหมาะสม                      10      คะแนน
 4. ลีลาจังหวะของทำนองเหมาะสม                            10       คะแนน
 5. ความไพเราะน่าสนใจโดยส่วนรวมของบทเพลง             20       คะแนน

ในการดำเนินการประกวดเพลงสถาบันครั้งนี้ ปรากฏว่ามีนักศึกษาของสถาบัน สนใจส่งผลงานเพลงเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 30 เพลง เป็นเทปบันทึกเสียง ซึ่งมีทั้งเนื้อร้องและทำนอง 23 เพลง มีเนื้อร้องอย่างเดียว 7 เพลง คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงสถาบัน ได้ประชุมเพื่อพิจารณาเพลงที่ส่งเข้าประกวดครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2531 และได้ประชุมติดต่อกันมา 4 ครั้ง จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 มีข้อสรุปดังต่อไปนี้

ผลงานเพลงที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด

30 เพลงนั้น ปรากฏว่า มีผลงานเพลงที่อยู่ในเกณฑ์ดีรวม 9 เพลง เป็นเพลงพิธี 2 เพลง เพลงร้องเล่น 7 เพลง อย่างไรก็ตาม เพลงเหล่านี้ก็ยังไม่สมบูรณ์พอทั้งเนื้อร้องและทำนอง คณะกรรมการจึงได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางดนตรี คือท่านอาจารย์ประสิทธิ์ พะยอมยงค์ (ปัจจุบันท่านเป็นศิลปินแห่งชาติ) และอาจารย์กิตติ ศรีเปารยะ จากบริษัทสยามกลการ ทำการแก้ไขทำนองเพลงบางส่วน ด้านคำร้องก็ได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครา บุญทิพย์ ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้ตรวจและแก้ไข ทำให้ผลงานเพลงที่คัดเลือกไว้นั้นสมบูรณ์ขึ้นทั้งเนื้อร้องและทำนอง

ผลการตัดสินเพลงที่เข้าประกวด มีดังต่อไปนี้

 1. ประเภทเพลงร้องเล่น

รางวัลที่ 1       เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

                   ได้แก่เพลง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

                   ของนายกิติยศ สาคริก คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลที่ 2       เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

                   ได้แก่เพลง อาลัยลาดกระบัง

                   ของนางสาวนวลพรรณ สุขสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

รางวัลที่ 3       เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

                   ได้แก่เพลง อาลัยพระจอมเกล้า

                   ของนายธันวา ศรีประโมง คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 1. เพลงฝากใจไว้ลาดกระบัง

ของนายวันชัย ตันจารุพันธ์ และคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 1. เพลงสายใย สจล.

ของนายเฉลิมชัย เตคานนทร์สกุล คณะวิทยาศาสตร์

 1. เพลงยามสายัณห์

ของนายธันวา ศรีประโมง คณะวิศวกรรมศาสตร์

 1. เพลง เค เอ็ม ไอ ที แอล บันเทิง

ของนายธันวา ศรีประโมง คณะวิศวกรรมศาสตร์

 1. ประเภทเพลงพิธี

รางวัลที่ 1-3 ไม่มีผลงานเพลงใดได้รับรางวัล

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 1. เพลงไหว้ครู

ของนายสกล กังสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 1. เพลงรับน้อง

ของนายสกล กังสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

          หลังจากการตัดสินการประกวดเพลงสถาบันเสร็จสิ้นลงแล้ว คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงสถาบัน ได้รวบรวมผลงานเพลงที่มีอยู่ทั้งหมดทั้งเพลงเก่าและเพลงใหม่ รวมทั้งสิ้น 16 เพลง มาจัดทำเป็นเทปเพลงสถาบัน โดยวงดนตรี THE YAMAHA SOUND สยามกลการมิวสิกฟาวเดชัน เป็นผู้จัดทำดนตรี และเรียบเรียงเสียงประสาน มีนักร้องจากวงดนตรี THE YAMAHA SOUND เป็นผู้ขับร้องเพลงต่าง ๆ

          จะเห็นว่าในการจัดทำเพลงสถาบันได้นั้น ต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานเกือบ 2 ปี จึงจะสำเร็จเรียบร้อย ทั้งนี้ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากการสนับสนุนของอธิการบดี ซึ่งเป็นผู้บริหารสถาบัน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ และคณะกรรมการดำเนินงานทั้ง 2 ชุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ว่าที่ ร.ต.อวบ เหมะรัชตะ ประธานกรรมการ ซึ่งท่านได้สละเวลาและทุ่มเทให้กับงานนี้อย่างเต็มที่ รวมทั้งองค์การนักศึกษา เจ้าของโครงการประกวดเพลงสถาบัน ที่ได้ผลักดันจนงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร จึงได้มอบโล่เกียรติคุณ ให้กับผู้ที่มีส่วนในการจัดทำเพลงสถาบัน รวมทั้งมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดแต่งเพลงสถาบัน ในวันไหว้ครูที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2532 ณ หอประชุมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

          เพลงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่บันทึกเทปมี 16 เพลง ดังต่อไปนี้

          1.เพลงที่ชนะการประกวด 9 เพลง

                   เพลงพระจอมเกล้าลาดกระบัง

                   เพลงอาลัยลาดกระบัง

                   เพลงอาลัยพระจอมเกล้า

                   เพลงฝากใจไว้ลาดกระบัง

                   เพลงสายใย สจล.

                   เพลงยามสายัณห์

เพลง เค เอ็ม ไอ ทีแอล บันเทิง

เพลงไหว้ครู

เพลงรับน้อง

          2.เพลงที่ผู้มีเกียรติแต่งให้สถาบันมี 4 เพลง

                   เพลงมาร์ชพระจอมเกล้าลาดกระบัง

                   เพลงจอมใจจอมเกล้า

เพลงไม่ลืมลาดกระบัง

เพลงเทิดพระจอมเกล้า

          3.เพลงเดิม มี 3 เพลง

                   เพลงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เพลงมาร์ชโทรคมนาคม

เพลงร่มรั้วชงโค

 

เพลงพระจอมเกล้าลาดกระบัง

คำร้อง-ทำนอง                                                                เรียบเรียงเสียงประสาน

กิติยศ สาคริก                                                                       วิจิตร  จิตรรังสรรค์

        ดวงใจทุกดวงหลอมรวมเป็นหนึ่ง  ผูกพันลึกซึ้ง  สถาบันซึ่งเคยร่ำเรียนมา

พระจอมเกล้าลาดกระบังตรึงตรา  พวกเราบูชา  มหามงกุฎไว้เหนืออื่นใด

        ริมทางรถไฟเราคุ้นเคยดี ทั้งน้องและพี่ สามัคคีมั่นรักกันเรื่อยมา

แคแสดดูเด่นเป็นศรีสง่า สวยงามจับตา

คือสีแสดขาวที่เราภูมิใจ

ทุกคนมุ่งมั่นสร้างสรรค์ความดี เทคโนโลยี  หวังเป็นทางที่พัฒนาก้าวไกล

อุปสรรคฝ่าฟันไม่หวั่นสิ่งใด  จะพากเพียรไป ขอเพียงเพื่อให้ชาติไทยเจริญ

 

เพลงอาลัยลาดกระบัง

คำร้อง-ทำนอง                                                                เรียบเรียงเสียงประสาน

นวลพรรณ  สุขสวัสดิ์                                                              วิจิตร  จิตรรังสรรค์

       

ลาลาแล้ว จากไกลแคแสดไหวตามลม

        เคยชื่นชมเพื่อนพ้องและน้องพี่

ส่งหทัยให้กัน ด้วยวิญญาณสัมพันธ์ไมตรี

แต่บัดนี้ถึงวันต้องลาไกล

                        หวีดหวูดเสียง รถไฟย่ำเรื่อยไปบนราง

                        ปลิวปลิดคว้าง วูบวับลับจากไกล

                        หยาดน้ำตา รินหลั่ง ลาดกระบัง ยังอาลัย

                        อยู่แห่งไหน ใจฝังเตือน มิเลือนลืม

                        อยู่แห่งไหน ใจฝังเตือน มิเลือนลืม

           

เพลงอาลัยพระจอมเกล้า

คำร้อง-ทำนอง                                                                เรียบเรียงเสียงประสาน

ธันวา  ศรีประโมง                                                                     บุนมาก ทองสุข

                โอ้ถิ่น ถิ่นไหน จะเหมือน พระจอมเกล้า

                ที่เราเล่าเรียน ทั้งใจกาย

                แผ่นดินถิ่นแดนนี้ ผองเรามุ่งหมาย

                แต่บัดนี้ ต้องจากไกล ไปลับตา

                        อาลัยถิ่นนี้ ใครจะรัก ได้เทียมเท่า

                        พวกเรา ผูกพัน นั้นนานมา

                        อยู่เคียง เพื่อนพ้อง พร้อมกัน ตลอดเวลา

                        ฟันฝ่า อุปสรรค มิท้อใจ

                ลาดกระบัง ครานี้ จำใจห่าง

                จะไม่จาง ความทรงจำ แม้อยู่ไกล

                ลาดกระบัง ลาแล้ว เราจะกลับ หวนคืนมา

                ดวงวิญญา มอบไว้ ไม่เสื่อมคลาย

                        จะเป็นดั่งเทียน ที่ส่องทาง นำชีวา

                        สร้างงาน สร้างศรัทธา ด้วยใจมั่นคง

                        จะก้าวเดิน เดินต่อไป ด้วยใจที่ซื่อตรง

                        เราจะคง เกียรติไว้ ให้ลาดกระบัง

 

เพลงฝากใจไว้ลาดกระบัง

คำร้อง-ทำนอง                                                                เรียบเรียงเสียงประสาน

วันชัย ตันจารุพันธ์ และคณะ                                                         บุนมาก ทองสุข

                ทิ้งขั้วปลิดใบ เปลี่ยนเวียนไปเฝ้ารอ

                ตะวันสาดแสงทอรับช่อผลิบาน

                แคแสดที่เห็น เช่นสัญญาณ

                เปลี่ยนเวียนวาร ตามกาลเวลา

                                        ขอเพียงผูกพัน จับมือกันมั่นใจ

                                        จะอยู่แห่งหนใด ยังส่งใจมา

จำได้เสมอ จิตห่วงหา

แหล่งได้เรียนมา สถาบันอันมีค่า

พระจอมเกล้าของเราที่เราบูชา ดอกแคแสดแสนงามที่ชื่นอุรา

ดอกแคแสดแสนงาม กอกแคแสดแสนงาม

รถไฟแล่นไป แต่ดวงใจข้ายัง ไม่ลืมความหลัง ไม่ลืมรถไฟ

จะจารึก จดจำไว้ ฝากหัวใจ ไว้ถิ่นลาดกระบัง

 

เพลงสายใย สจล.

คำร้อง-ทำนอง                                                                เรียบเรียงเสียงประสาน

เฉลิมชัย เตคานนทร์สกุล                                                              บุนมาก ทองสุข

สายใย แห่งเลือดแสดขาว พวกเรา พระจอมเกลาลาดกระบัง

รักกัน ดั่งบิดรมารดาเดียวกัน ร่วมสร้างสรรค์ ผูกสัมพันธ์ ให้ยืนนาน

เทิดชาติ ศาสน์ กษัตรา เราร่วมชีวา สามัคคีมั่น ไม่เสื่อมคลาย

รักกัน ร่วมมือประจัน ภยันตราย ปณิธาณหมาย เพื่อประชาชาติไทย

ผดุงเกียรติ หยิ่งในศักดิ์ศรี ยึดมั่นความดี พร้อมพลีชีพเพื่อสิ่งมั่นหมาย

คือคุณธรรม จะมั่นคงไว้ในใจกาย

ขจรขจาย พระจอมเกล้าลาดกระบัง

 

เพลงยามสายัณห์

คำร้อง-ทำนอง                                                                เรียบเรียงเสียงประสาน

ธันวา  ศรีประโมง                                                                    วิจิตร จิตรังสรรค์

                ยามสายัณห์ แดนทอง พระจอมเกล้า      โอ้งาม เรื่อเรืองวิไล

                แสดงามล้น ทอฟ้างาม เรื่อยไป             ประทับใจ มิเลือน

                        เราน้องพี่ พระจอมเกล้าเอย         ก่อนเคย ผูกพัน มั่นใจ

                        รักของเรา ใครเทียม มิได้           เปรียบไป ดั่งฟ้า ยามสายัณห์

                โอ้พระจอมเกล้า เราเทิดทูน ด้วยใจ แคแสดไซร้ คือสายสัมพันธ์

                เราจะรวม หัวใจ เดียวกัน                   ทุกวัน ทุกคืน ยืนนานนิรันดร์

                        ยามสายัณห์ แดนทอง พระจอมเกล้า      โอ้เรา อยู่รวม ร่วมกัน

                แม้มีภัย มีขวาก หนามกั้น                   ไม่หวั่น มั่นใจ ได้เลย

 

เพลงเค เอ็ม ไอ ที แอล บันเทิง

คำร้อง-ทำนอง                                                                เรียบเรียงเสียงประสาน

ธันวา  ศรีประโมง                                                                    กิตติ  ศรีเปารยะ

                                เค เอ็ม ไอ ที แอล นี้ดินแดนศักดิ์ศรี

                                แสนยินดี ร้องบรรเลง

                                เราจับมือกัน ร่วมกันร้องเพลง

                                ครื้นเครง ด้วยใจที่เบิกบาน

                        ทุกคนยินดี เป็นพี่น้องกัน สร้างสายสัมพันธ์ สร้างโลกโสภา

                        โยนเศร้าทิ้งไป ยิ้มให้สุขเถิดหนา อย่าเสียเวลา มาเถิดช่วยกัน

                                เรามาร่วมขับร้อง จากใจของเรา อย่าซึมเซา

                                เหงาไปทำไม่มี เรา เค เอ็ม ไอ ที แอล

                                ร่วมไมตรี สร้างสายสัมพันธ์

                                ร่วมไมตรี สร้างสายสัมพันธ์

 

เพลงไหว้ครู

คำร้อง-ทำนอง                                                                เรียบเรียงเสียงประสาน

สกล กังสุวรรณ                                                                       กิตติ  ศรีเปารยะ

                        พระคุณของครูศิษย์ไม่ลืมเลือน

                        ครูเปรียบเสมือนแสงทองส่องทางสว่าง

                        ให้ดวงใจของศิษย์ได้พบแนวทาง

                        รู้ผิดชอบชั่วดีทุกอย่าง บนหนทางสู่อนาคต

                                ด้วยมีน้ำใจผูกพันยึดมั่น

                                สอนสั่งสร้างสรรค์ ศิษย์นั้นทุกสิ่งทุกอย่าง

                                ไม่ย่อท้อ ใจเปี่ยมด้วยความหวัง

                                ให้ศิษย์รู้จัดเจนกระจ่าง ทุก ๆ อย่างที่ครูนั้นมี

                        ความดีของครู ทุกสิ่งที่ท่านทำไว้

                        ไม่ใช่เพียงเพราะว่าใคร กะเกณฑ์เอาไว้ให้ครูต้องทำ

                        ที่ท่านสั่งสอน อบรมให้เราจดจำ

                        ทุก ๆ การกระทำ ท่านทำด้วยความเต็มใจ

                                ขอกตัญญูครูพระจอมเกล้า

                                ศิษย์ก้มกราบเท้ายึดมั่นไว้ในดวงใจ

ให้คุณครูอยู่ดีไร้โรคและภัย

ขอบุญกุศลดลบันดาลให้

คุณครูสุขกายใจตราบนิรันดร์

 

เพลงรับน้อง

คำร้อง-ทำนอง                                                                เรียบเรียงเสียงประสาน

สกล กังสุวรรณ                                                                       บุนมาก  ทองสุข

                โอ้น้องเอ๋ย ขอน้อง ทำใจสบาย     อย่านึกหน่าย หวั่นไหว เศร้าตรมฤดี

        เมื่อได้มา ณ แดนสถาบันนี้ สู่อ้อมแขนนำมิตรไมตรี ร่มมาลีแคแสดของเรา

                โปรดจงรู้ เราสุขเราทุกข์ด้วยกัน เรายึดมั่น ช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งเบา

        หากเธอทุกข์ ร่มใจพี่เป็นร่มเงา มอบมาลัยดอกไม้กลิ่นเกลา

        แด่เจ้า ดอกแก้วเจ้าจอม

                                อย่าไหวหวั่น น้องเอยหมั่นเพียรเรียนไป

                                จงฝันใฝ่ มั่นใจอย่าได้ตรมครอม

                                และจงมี คุณธรรมนำน้อม

                                แก้วเจ้าจอม มาลัยนี้มอบให้เธอ

                แก้วเจ้าจอม ช่อนี้พี่แทนดวงใจ     พี่ร้อยให้ หากแม้จะไม่เลิศเลอ

        โปรดจงรับ รับไว้ในดวงจิตเธอ      เราพี่น้องคล้องใจเมื่อเจอ

        ผูกพันเสมอ ชาวลาดกระบัง

 

เพลงจอมใจจอมเกล้า

คำร้อง พล.อ.ต.ประเสริญ สัชฌุกร                                         เรียบเรียงเสียงประสาน

ทำนอง เรืออากาศตรีคำรณ ผิวเหลือง                                             กิตติ  ศรีเปารยะ

                ลมพัดผ่าน พาชื่นบานหัวใจ แคแสดเด่นเห็นไกล ถิ่นในลาดกระบัง

                        ทองกวาวสะพรั่ง ความหวังยังไกลลิบ

                งามน่าดู ดอกชมพูพันธ์ทิพย์ ยินเสียงดังกระซิบ อยากหยิบไว้เชมชม

                        ด้วยความนิยม จะสมจิตคิดไป

                ฝากจิตและกายหมายหนักหนา ไขว่คว้าเอามาคู่เคียงใจ จะเพียรรักปอง

                        มิมองหนใด ทูนจอมเกล้าเทิดไว้ ฝังใจอยู่ชั่วนิรันดร์

                นานแสนนาน กาลผ่านไปทุกวัน เราจะรักผูกพัน มั่นคงมิตรไมตรี

                        สีแห่งดอกไม้นี้ ชื่นชีวีไม่ลืม

 

เพลงมาร์ชพระจอมเกล้าลาดกระบัง

คำร้อง พล.อ.ต.ประเสริญ สัชฌุกร                                         เรียบเรียงเสียงประสาน

ทำนอง เรืออากาศตรีคำรณ ผิวเหลือง                                           วิจิตร จิตรรังสรรค์

                สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้า          แหล่งนี้เนาว์ ลาดกระบัง สั่งสอนศิลป์

พระนามแห่ง จอมปราชญ์ สยามินทร์             เจ้าคุณทหาร ประทานถิ่น ที่สำคัญ

                เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ก้าวหน้า          สามารถ สิ่งประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์

        ธงแสดขาว สวยสด งดงามครัน                    สถาบัน พระจอมเกล้า เราชื่นชม

                พระจอมเกล้า เกรียงไกร ใหญ่ยิ่ง           ประดิษฐ์ คิดสิ่ง เหมาะสม

        วิทยาศาสตร์ สร้างสังคม                            สมนาม จอมปราชญ์ ชาติไทย

                ณ แหล่งนี้สร้างบัณฑิตศิษย์พระจอมเกล้า ยามเรียน เราเฝ้ามานะ จะหาไหน

        การกีฬา เราเล่น เด่นกว่าใคร                       เราภูมิใจ ในสถาบัน สร้างสรรค์ไทย

 

เพลงไม่ลืมลาดกระบัง

คำร้อง พล.อ.ต.ประเสริญ สัชฌุกร                                         เรียบเรียงเสียงประสาน

ทำนอง พันจ่าอากาศเอกมนัส ปิติสาส์น                                            บุนมาก ทองสุข

                แลลิบลิ่วทิวทัศน์ที่ลาดกระบัง              แคแสดดั่งสีทองทาทาบแผ่นฟ้า

        แก้วเจ้าจอมเพริดพิไล ชงโคสดใสสวยงามตา เหมือนดวงทิวาน่ารื่นรมย์

                ยามเมื่อเราเข้ามามั่งมั่นปอง                มียิ้มย่องพักตร์ผ่องน้องต้องประสงค์

        ไม่ตรีน่ารักงามซึ้งใจ ใครใครได้เห็นต้องชื่นชม สมดังที่เราเฝ้าฝันมา

                ตึกเด่นแลเห็นตระหง่าน                    สีอาคารฉานฉาบทาบฟ้า

        รวมพลัง รวมน้ำใจ ร่วมมั่นไว้ทุกวิญญา            รักษาให้อยู่ยั่งยืนนาน

                สายสัมพันธ์เกี่ยวข้องพี่น้องเรา             พระจอมเกล้าลาดกระบังเจ้าคุณทหาร

        เราร่วมเรียน ร่วมสถาบัน ร่วมสร้างสรรค์ สวรรค์บันดาล

        ถึงนานไม่ลืมลาดกระบัง

 

เพลงเทิดพระจอมเกล้า

คำร้อง ขนิษฐา วิเศษสาธร                                          ทำนอง-เรียบเรียงเสียงประสาน

         เอมอร จงรักษ์                                                                 กิตติ  ศรีเปารยะ

                สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร         แหล่งกล่าวขานแสดขาวพราวผ่องศรี

        โรจน์เรืองวิทย์นักศึกษาทั่วธานี                     มุ่งความดีวิชาก้าวหน้าไกล

                ได้ศึกษาวิทยาการก้าวหน้า                 ทั้งจัดเจนกิจการงานเกินขานไข

        เทคโนโลยีก้าวล้ำนำกว่าใคร                        เกียรติเกริกไกรทั่วแคว้นแผ่นดินทอง

                แคแสดสวยงามเด่นเป็นสง่า                เกียรติคู่ฟ้าคงเด่นมิเป็นสอง

        พระมหาพิชัยมงกุฎครอง                           ดวงใจของนักศึกษาทั่วหน้ากัน

                ล้วนเคารพนบนอบมอบชีวิต                มอบดวงจิตคิดวางและสร้างสรรค์

        ให้กระเดื่องเลื่องชื่อสถาบัน                         พระจอมเกล้านั้นเทิดไว้นิรันดร์กาล

 

เพลงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

คำร้อง-ทำนอง                                                                 เรียบเรียงเสียงประสาน

สุนทราภรณ์                                                                    กิตติ  ศรีเปารยะ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า    ถิ่นของเราเลิศหรูพริ้งเพรา

มิเคยอับเฉา ถิ่นเราวิไล เด่นเหนือใคร แม้นามนั่นไซร้พระราชทาน

เป็นมิ่งขวัญให้เราสำคัญ สถาบันเด่นดี

                เราสายเลือดเดียวนั้น เหมือนน้องพี่กันในทุกที่

เราภูมิใจแห่งเลือดเทคโนโลยี ที่เราน้องพี่พากเพียร

มั่นหมายเรียน พากเพียรทั่วหน้าหมายพาก้าวไป

ไม่ท้อใจ อนาคตไกล ชีวิตสดใส ภูมิใจชื่นชม

        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สถาบันเลิศล้ำของเรา นั้นเรืองรุ่งเนาว์ เด่นในสังคม

        สถาบันที่ชนชื่นชม นิยมทั่วกัน ชื่อขจรเกียรติก้องสำคัญ มั่นคงศักดิ์ศรี

        เราสาบานไว้มั่น รักประเทศนั้นเท่าชีวี ดวงวิญญาณแห่งชาวเทคโนโลยี จงรักภักดีราชัน

        ศาสน์สำคัญ พุทธธรรมจำมั่นไว้ในดวงใจ ศักดิ์ศรีนามแห่งดวงฤทัย

สมนามเกริกไกรพระจอมเกล้าเอย

               

เพลงมาร์ชโทรคมนาคม

คำร้อง-ทำนอง                                               ทำนอง-เรียบเรียงเสียงประสาน

สุนทราภรณ์                                                                    กิตติ  ศรีเปารยะ

                  โทรคมนาคม ชื่ออุดมสมญาลาวัลย์ รมณีย์ศรีสถาบัน ที่รวมขวัญ

                  สถาบันชาวเรา งามรื่นรมย์สมภูมิลำเนา ดวงวิญญาณสารสื่อ

          เหนือเรา โอบเราเคล้าเล้าโลมชีวัน

          น้องพี่ สวมศักดิ์ศรีเลอสรรพ์ เสริมภูมิธรรมสำคัญ

สร้างและสรรชีวันยรรยง น้องพี่ รักศักดิ์ศรีจนหลวง

ขวัญคนโทรทะนง หยิ่งและยง และทรงพลัง

          คนโทร โสภีโสภา

คนคมนา อาคมเวทย์ขลัง

พวกเราเอาจริงเอาจัง ไม่ยอมหยุดยั้ง ตั้งหน้าศึกษา

คนโทร โสภิณสินพราว เรามีหวังวาว

          ราวเด่นเดือนฟ้า ศิษย์นี้มีครูบูชา

ก็คงก้าวหน้า ถาวรมั่นคง

 

เพลงร่มรั้วชงโค

คำร้อง สุรพรรณ ชาญณรงค์ และทีมชงโครุ่น 6                   เรียบเรียงเสียงประสาน

ทำนอง สุนทราภรณ์                                                          กิตติ  ศรีเปารยะ

       

        ร่มรั้วชงโค ใต้เสาโทรฯ งามสง่า

ที่เราสมอุรา ผูกใจรักกันมา ร่วมสถาบัน

                ดอกสีแดงนั่น เมื่อเหมันต์มาเยือน ดั่งเป็นสัญญาณเตือน

                อย่าเลือนสามัคคี ที่มีกันมา

        จะอยู่ที่ไหน มั่นใจไว้ชาวโทรฯ เหมือนดั่งชงโค

        งามตระการดวงมาลย์แจ่มใส

                ที่ไหนใดเล่า เท่าน้ำใจชาวโทรฯ

                ร่มเงารั้งชงโค ดุจดังทะเลโต อักโขน้ำใจ

Audio file
Audio file
Audio file
Audio file
Audio file
Audio file
Audio file
Audio file
Audio file
Audio file
Audio file
Audio file
Audio file
Audio file
Audio file
Audio file

Share this page