คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
School of Agricultural Technology

13.7274304, 100.7724534

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตร

นิเทศศาสตร์เกษตร

ทำไมต้องเรียน วท.บ. นิเทศศาสตร์เกษตร ?

นิเทศศาสตร์เกษตร เป็นสาขาวิชาที่เป็นตัวกลางนำความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรส่งสารไปสู่เกษตรกร ชุมชน

ค่าเรียนโดยประมาณ
25,000
บาท/เทอม

เทคโนโลยีการผลิตพืช

ทำไมต้องเรียน วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช ?

เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตามความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง ผู้เรียนสามารถออกแบบเรียนรู้ได้ตามความถนัดและความสนใจ โดยมีการจัดการเรียนการสอนเป็นชุดวิชา (module) ซึ่งในชุดวิชาได้มีการบูรณาการความรู้จากสาขาวิชาการต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน

ค่าเรียนโดยประมาณ
18,000
บาท/เทอม

ภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม

ทำไมต้องเรียน วท.บ. ภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม ?

  1. นักศึกษาจะได้เรียนรู้รอบด้านในการเป็นผู้ประกอบการในการออกแบบจัดสวนและยังเรียนรู้การทำงานจริงจนมีความสามารถในการทำงานทั้งในภาคเอกชนและหน่วยงานราชการได้เป็นอย่างดี
  2. นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในด้านการใช้พืชพรรณเพื่อการจัดสวน(horticulturist)
  3. เน้นเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนและวิจัยเพื่อการมุ่งพัฒนาในด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในเมืองและพื้นที่การเกษตร
  4. นักศึกษาจะสามารถออกแบบได้ทั้งภูมิทัศน์ในเมืองและภูมิทัศน์เกษตรกรรม
  5. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือทำโดยทุกรายวิชามีปฏิบัติการ

ทำไมต้องเรียน

ค่าเรียนโดยประมาณ
25,000
บาท/เทอม