คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
school of information technology

13.7274304, 100.7724534

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทำไมต้องเรียน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ?

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นที่ยอมรับในยุคปัจจุบันและเป็นยุคที่หน่วยงานต่าง ๆ เห็นความจำเป็นและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงาน ในปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการบุคคลากรด้านนี้เป็นอย่างมาก

ดังนั้นหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค่าเรียนโดยประมาณ
32,000
บาท/เทอม