คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ
Business school

13.7274304, 100.7724534

คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต

ทำไมต้องเรียน บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต ?

ในโลกปัจจุบันซึ่งเราเรียกกันว่า โลกาภิวัตน์ มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคมโลกมากมาย อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเทคโนโลยีและโทรคมนาคมนั้น

ค่าเรียนโดยประมาณ
20,000
บาท/เทอม