Skip to main content

กำหนดการวิชาภาษาอังกฤษ

KMITL
Start
End

กำหนดการวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2567

▶️ การยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษ
(สำหรับนักศึกษารหัส 66 และรหัส 67*)
▶️ การสอบ Placement Test
(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 67*)
.
*หลักสูตรปกติ (THAI PROGRAM) ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรนานาชาติ (INTERNATIONAL PROGRAM) บางสาขาวิชา (รายละเอียดในโพส)
.
Q: น้องๆ ปี 1 ในหลักสูตรที่เข้าร่วมจำเป็นต้องมาสอบหรือไม่?
A: จำเป็นต้องสอบ เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษา ตลอดจนพัฒนารายวิชาภาษาอังกฤษให้นักศึกษาแต่ละชั้นปีได้อย่างเหมาะสม
.
Q: ปี 1 รหัส 67 ต้องสมัครสอบ Placement Test มั้ย?
A: นักศึกษาในหลักสูตรที่เข้าร่วมไม่ต้องสมัครสอบ รอประกาศรายชื่อตามกำหนดการ
.
Q: นศ.รหัส 66 และ 67 ในหลักสูตรที่เข้าร่วมสามารถยื่น KMITL-TEP ได้มั้ย?
A: คะแนน KMITL-TEP ไม่ได้ร่วมในการยื่นผลการสอบเพื่อยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
แต่สามารถใช้ยื่นเพื่อเทียบ English Exit Exam ที่นักศึกษาต้องสอบก่อนจบการศึกษาได้
(ยื่น Exit Exam สอบถามได้ที่ศูนย์ภาษา พระจอมเกล้าลาดกระบังฯ)

.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 📲 https://bit.ly/4cbSafN