การไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับ สจล. เดินหน้าผลักดันโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและพลังงาน

MOU การไฟฟ้า

การไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับ สจล. เดินหน้าผลักดันโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและพลังงาน สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร. คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พร้อมด้วย นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและพลังงาน สนับสนุนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน

สำหรับการลงนามในครั้งนี้ จะเป็นการต่อยอดในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและพลังงานให้กับสถาบันฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการมุ่งสู่การเป็น มหาวิทยาลัยสีเขียว (Sustainable Green University) โดยยึดหลัก Sustainable Development Goals ด้วยการอนุรักษ์พลังงาน (Energy conservation) และบริหารจัดการพลังงาน (Energy management) ใช้พลังงานทดแทน สนับสนุนให้ใช้รถพลังงานไฟฟ้า ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การกักเก็บพลังงาน การจ่ายพลังงาน และการบริหารจัดการการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่การเป็น Smart Micro Grid เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานในอนาคต

ทั้งนี้การลงนามความร่วมมือในครั้งที่ผ่านมาเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เป็นความร่วมมือทางด้านวิชาการ พัฒนาออกแบบระบบพลังงานและสื่อสาร หรือระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสู่การเป็น Smart Campus และยกระดับงานวิชาการด้านระบบไฟฟ้าให้แก่บุคลากรทั้งสองหน่วยงาน ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้าง Knowledge sharing ระหว่าง MEA และสถาบันฯ ได้อีกด้วย จากความร่วมดังกล่าวยังทำให้เกิดประโยชน์ด้านพลังงานอย่างมากมาย เช่น ทำให้เกิดการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ทั้งหมด 18 อาคาร ซึ่งคาดว่าจะประหยัดค่าไฟได้ 3,329,725 บาท/ปี ลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 2,903.03 tCO2/ปี และมีการติดตั้ง EV charge 3 จุด 18 หัวชาร์จ ที่บริเวณลานจอดรถ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ ตึกกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์ และ KOSEN KMITL

Share this page