ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศสรรหานายกสภาสถาบัน

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕  

เรื่อง กำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการสรรหานายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕   

Share this page