วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการวิจัยการจัดการจราจรทางอากาศยาน

11

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการวิจัยเกี่ยวกับการทำวิจัยระบบ #การจัดการจราจรทางอากาศยานที่มีคนขับ และ #การจัดการจราจรทางอากาศ และแจกประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภายนอก บุคลากร และนักศึกษา สจล. ณ ห้อง ATL อาคาร Terminal 2 #วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

Share this page