คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
School of Architecture Art and Design

13.7274304, 100.7724534

คณะสถาปัตยกรรม

ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตร

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

ทำไมต้องเรียน วท.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ?

เป็นหลักสูตรแรกๆ ของประเทศที่ผนวกศาสตร์ทาง AI และ Design

ค่าเรียนโดยประมาณ
92,500
บาท/เทอม

การถ่ายภาพ

ทำไมต้องเรียน ศป.บ. การถ่ายภาพ ?

เป็นหลักสูตรที่สร้างช่างภาพ หรือบุคคลากรในสาขาการผลิตภาพถ่ายและสื่อรูปแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทำไมต้องเรียน ศป.บ. การถ่ายภาพ

ค่าเรียนโดยประมาณ
22,000
บาท/เทอม

สถาปัตยกรรมภายใน

ทำไมต้องเรียน สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน ?

หลักสูตรเรียน 5 ปี สำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพได้ทันที •

ค่าเรียนโดยประมาณ
22,000
บาท/เทอม