คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
School of Industrial Education and Technology

13.7274304, 100.7724534

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตร

ครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ทำไมต้องเรียน ค.อ.บ. ครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ ?

เป็นหลักสูตรที่ได้ความร่วมมือสนับสนุนจากบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุจํากัดที่ ร่างหลักสูตรร่วมกัน ที่ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาตลอดหลักสูตรโดยใช้สาขาของไทวัสดุ เป็นสถานที่สําหรับการฝึกปฏิบัติและเรียนในรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติตลอดจนรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาเข้าทํางานในบริษัท

ค่าเรียนโดยประมาณ
19,000
บาท/เทอม