คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
School of Science

13.7274304, 100.7724534

คณะวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตร

ฟิสิกส์อุตสาหกรรม

ทำไมต้องเรียน วท.บ. ฟิสิกส์อุตสาหกรรม ?

หลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรม (Industrial Physics Program) เป็นหลักสูตรที่ออกแบบเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับผู้เรียน ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทและอุตสาหกรรม

ค่าเรียนโดยประมาณ
19,000
บาท/เทอม

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

ทำไมต้องเรียน วท.บ. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ?

จุลินทรีย์เป็นแหล่งทรัพยากรที่มีความหลากหลายและสำคัญของประเทศ ปัจจุบันมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการคัดเลือก และพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ให้มีศักยภาพในการผลิตสารมูลค่าสูงขึ้น เพื่อนำจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร และสิ่งแวดล้อม

ค่าเรียนโดยประมาณ
19,000
บาท/เทอม

เทคโนโลยีชีวภาพ

ทำไมต้องเรียน วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ ?

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ครอบคลุมถึงเทคโนโลยีโดยการนําความรู้และวิธีการ ตลอดจนกลไกจากเครื่องมือทางด้านต่างๆ ของวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิต ชิ้นส่วน

ค่าเรียนโดยประมาณ
19,000
บาท/เทอม