คณะอุตสาหกรรมอาหาร

คณะอุตสาหกรรมอาหาร
School of Food Industry

13.7274304, 100.7724534

คณะอุตสาหกรรมอาหาร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตร

เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร

ทำไมต้องเรียน วท.บ. เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร ?

หลักสูตรนี้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการหมักในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ในอาหาร รวมถึงการศึกษาและควบคุมความปลอดภัยทางอาหาร รวมถึงมีทักษะเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอย่างเหมาะสมและยั่งยืน และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมอาหารได้

ทำไมต้องเรียน วท.บ

ค่าเรียนโดยประมาณ
21,000
บาท/เทอม