Skip to main content

Faculty of Engineering

B.Eng. Biomedical Engineering (Internation Program)

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. B.Eng. Biomedical Engineering (Internation Program) ?

วิศวกรรมชีวการแพทย์ เป็นสาขาวิชที่นำเอาความรู้ทางด้าน “วิศวกรรมศาสตร์ + วิทยาศาสตร์การแพทย์” มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อออกแบบสร้างหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน สามารถใช้งานได้จริง รวมถึงการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีความซับซ้อน และต้องการขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐาน และ ประสิทธิภาพสูง

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. B.Eng. Biomedical Engineering (Internation Program) ที่ สจล. ?

เป็นหลักสูตรที่ทำงานวิจัยเกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์มากว่า 30 ปี โดยเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท จากนั้นช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจึงเริ่มเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ผลงานวิจัยที่เด่นและมีชื่อเสียงคือการสร้างเครื่อง CT การสร้างเครื่อง Patient Monitor ที่ใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก และล่าสุดการสร้างเครื่อง Emergency Ventilator ทีช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเครื่องช่วยหายใจช่วงการระบาดของ Covid 2019 หลักสูตรเป็นหลักสูตรนานาชาตเพื่อตอบสนองความเป็นสากลของการทำวงานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ เน้นการเรียนการสอนแบบปฏิบัติ แบบ Hand-on

โอกาสในการหางาน

“Job
นักวิศกรชีวการแพทย์ดูแลเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลแลลครบวงจร
Service Engineer ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ให้กับบริษัทเอกชน
Product Specialists ให้กับบริษัทเครื่องมือแพทย์
ฝ่าน R&D ให้กับสถาบันวิจัยทั้งรัฐและเอกชน”

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

90,000
บาท/ภาคการศึกษา
Waiting API ...

การติดต่อ

13.7274304, 100.7724534

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อปริญญา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Engineering

Faculty of Engineering

B.Eng. Biomedical Engineering (Internation Program)

B.Eng. Biomedical Engineering (Internation Program)

คุณสมบัตรผู้สมัคร

วุฒิมัธยมศึกษาปีที่6