Skip to main content

กฐินพระราชทาน สจล.

กฐินพระราชทาน สจล.

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

ณ วัดบุรณศิริมาตยาราม แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธี

สถาบันขอขอบพระคุณ🙏 และขอร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page