Skip to main content

ขอเชิญผู้สนใจมาช่วยกันออกแบบเมือง ในโครงการ Hackable City

The Hackable City

📢📢 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ มาร่วมเรียนรู้จากประสบการณ์ของการออกแบบเมือง ใน 6 เมือง คือ น่าน สกลนคร ร้อยเอ็ด ระยอง ยะลา และ กรุงเทพมหานคร ในโครงการ Hackable City ใคร ๆ ก็ออกแบบเมืองได้

---------------------------------------

📌Hackable city

ep01 ถอดบทเรียน "มาออกแบบเมืองช่วยกันเถอะ" (online) วันพฤหัสบดีที่ 27 - วันศุกร์ที่ 28 ต.ค. 2565

🎯เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง

เมืองแฮคได้: แพลตฟอร์มการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับการออกแบบสภาพแวดล้อมเมือง

เป้าหมายในการเชิญชวนผู้คนที่หลากหลายในแต่ละเมืองจำนวน 6 พื้นที่เป้าหมายคือ เทศบาลเมืองน่าน เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลนครระยอง เทศบาลนครยะลา และกรุงเทพมหานคร มาร่วมกันออกแบบเมือง

โดยมีประเด็นในการค้นหารูปแบบ กิจกรรม และพื้นที่ ร่วมกันในแต่ละเมือง ใน 6 ประเด็นหลักคือ

 (1) อัตลักษณ์ของแต่ละเมือง

 (2) การพัฒนาคุณภาพชีวิต

 (3) การพัฒนาเศรษฐกิจสองข้างทาง

 (4) การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)

 (5) การเดินทางในเมืองที่เหมาะสม

 (6) พื้นที่สาธารณะของเมือง

ซึ่งโครงการวิจัยนี้จะสามารถต่อยอดไปสู่การออกแบบโปรแกรม สำหรับการออกแบบผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในแต่ละพื้นที่เมืองทั้ง 6 พื้นที่ และคัดเลือกไปสู่การทำทดลองสร้างพื้นที่ทดสอบการใช้สอยจำนวนอย่างน้อย 1 พื้นที่ จัดโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ และ KMITL Lifelong Learning Center 

********

💕วันพฤหัสบดีที่ 27 .. 2565

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนเข้าฟังในระบบ online ผ่านโปรแกรม zoom รับเอกสารโครงการ

09.30 – 09.45 น. กล่าวแนะนำและที่มาที่ไปของประเด็นการออกแบบเมืองอย่างมีส่วนร่วม

10.30 - 12.00 น.  สกัดบทเรียน Co-create Urban Design เมืองระยอง

13.00 - 14.30 น.  สกัดบทเรียน Co-create Urban Design เมืองยะลา

14.30 - 16.00 น.  สกัดบทเรียน Co-create Urban Design เมือง กรุงเทพมหานคร

16.00 - 16.30 น.  สรุปบทเรียน 3 กรณีศึกษาการออกแบบเมืองร่วมกันของคนในเมือง

โดย ผศ.ดร.สักรินทร์ แซ่ภู่

💕วันศุกร์ที่ 28 .. 2565

9.30 – 10.15 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร และเข้าสู่โปรแกรม zoom

10.15 - 10.30 น. ขมวดประเด็นเพื่อสร้างคำถามคิดในวันที่สอง

โดย ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์

10.30 - 12.00 น. สกัดบทเรียน Co-create Urban Design เมืองร้อยเอ็ด

12.00 - 13.00 น. พักทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น. สกัดบทเรียน Co-create Urban Design เมืองน่าน

14.30 - 16.00 น. สกัดบทเรียน Co-create Urban Design เมืองสกลนคร

16.00 - 16.30 น. สรุปประเด็นร่วมในการแลกเปลี่ยนชุดความรู้ด้านการออกแบบเมืองร่วมกัน

"ใครๆก็ออกแบบเมืองได้" และสรุปกิจกรรมโครงการ โดย ผศ.ดร. สักรินทร์ แซ่ภู่

📮สามารถลงทะเบียน เพื่อรับเอกสารโครงการ ได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU2PYSOvmiwnwKP5jqNQgQMPXGTwFRi3vv3Zas6tecPLi64A/viewform

🧡 สามารถเข้ารับชมการเสวนาได้ที่ Zoom

https://zoom.us/j/93183785173?pwd=L2xNNVgrZ0wrem52T1E3MEFabVNidz09

Meeting ID: 931 8378 5173

Passcode: 727032

หรือรับชมได้ทางเฟสบุค https://www.facebook.com/archkmitl/live_videos/

-------------------------------------

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page