Skip to main content

ทุนการศึกษา

Image

กยศ. หรือ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คือหน่วยในใบกำกับของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา โดยการให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักเรียน นักศึกษาจะต้องชำระหนี้คืนพร้อมดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดเมื่อจบการศึกษาแล้ว

ทุนสจล. หรือ ” กองทุนการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง” ในปีการศึกษา 2563 นี้ มี 10 ประเภทเงินสนับสนุนการศึกษา

ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก คือ เงินทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานภาครัฐ / ภาคเอกชน / องค์กรสาธารณะกุศล / ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคแจ้งความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติการรับทุนการศึกษาตามที่หน่วยงานผู้มอบทุนได้กำหนดไว้

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page