Skip to main content

นศ.สจล.คว้าชนะเลิศประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

KMITL

ขอแสดงความยินดี กับทีม T-Nity สมาชิกทีมประกอบด้วย นายภูวดล เสงี่ยมมีเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ นายภาณุวัฒน์ ธรรมคง และนายเสฏฐวุฒิ คล่องแคล่ว นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ นางสาวกมลชก ไวยบุรี นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สจล. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงาน “ระบบเลี้ยงปลากระชังในแหล่งน้ำปนเปื้อนเพื่อประมงที่ยั่งยืน” ในหัวข้อ Provide "การสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยการเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลรอบอ่าวไทยมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น" คว้าเงินรางวัลจำนวน 130,000 บาท  ในการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ครั้งที่ 3 โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 9 จัดโดย ปตท.สผ. มีผลงานส่งเข้าร่วมกว่า 118 ผลงาน จาก 44 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยมี อาจารย์แขวลี วิบูลย์กิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาลี มธุรการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ เจริญนครฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม 

“ระบบเลี้ยงปลากระชังในแหล่งน้ำปนเปื้อนเพื่อประมงที่ยั่งยืน” มีเป้าหมายในการพัฒนาระบบเลี้ยงปลากระชังแบบปิด ในน้ำที่อาจจะมีการปนเปื้อน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปลาโดยทำให้สามารถควบคุมและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ชาวประมงและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมประมงมีโอกาสในการสร้างรายได้จากผลผลิตปลาที่มีคุณภาพให้แก่ตลาดได้มากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมประมงแบบยั่งยืนโดยสร้างความตระหนักรู้ถึงสิ่งแวดล้อมแบบ Real-Time Measurement ในการประกอบกิจการประมงส่งประโยชน์ต่อทั้งกลุ่มผู้ประกอบกิจการประมงและสังคมการบริโภคสัตว์น้ำในแหล่งธรรมชาติในระยะยาว

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page