Skip to main content

นักศึกษาครุศาสตร์ฯ คว้าชนะเลิศการออกแบบ ในงานสถาปนิก 65

นศ.ครุศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การออกแบบสถาปัตยกรรม จุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเมืองพัทยา  

จากงาน"สถาปนิก65" แตกต่างอย่างกลมกลืน SPACE FOR ALL ณ ศูนย์การค้า เช็นทรัล เฟสติวัล พัทยา จังหวัดพัทยา

นายกสิวัฒน์ ขาวขันธ์ นางสาวณัชพร พีรัชธำรง นางสาวธันยพร เศรษฐ์ทอง นายธนเสฏฐ์ ธิติเติมอรุณ

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การออกแบบชุมชนสร้างสรรค์ ชุมชนนาเกลือ พัทยา

จากงาน"สถาปนิก65" แตกต่างอย่างกลมกลืน SPACE FOR ALL  ณ ศูนย์การค้า เช็นทรัล เฟสติวัล พัทยา จังหวัดพัทยา

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาสถาปัตยกรรม นายรัชฎะ เนื้อสีจัน นายเจษฎา ทองคำ นายกันตวิทย์ ชนะรัฐธีรนนท์ นายจิรายุส เชื้อบุญมี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การออกแบบชุมชนสร้างสรรค์ ชุมชนนาเกลือ พัทยา

จากงาน"สถาปนิก65" แตกต่างอย่างกลมกลืน SPACE FOR ALL ณ ศูนย์การค้า เช็นทรัล เฟสติวัล พัทยา จังหวัดพัทยา

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรม นางสาวกชพร สุดมงคล นายเกียรติชัย นุชพุก นางสาวสิริพร พรหมแก้ว นายเสฏฐนันท์ กังวาฬไกรไพศาล

รางวัลชมเชย

การออกแบบชุมชนสร้างสรรค์ ชุมชนนาเกลือ พัทยา

จากงาน"สถาปนิก65" แตกต่างอย่างกลมกลืน SPACE FOR ALL ณ ศูนย์การค้า เช็นทรัล เฟสติวัล พัทยา จังหวัดพัทยานักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาสถาปัตยกรรม นายฐิติพร ปานเขียว นายสัณฐิติ ธิวงศ์ นายกรวิชญ์ จันทร์เม่ง นายปรเมศ โสภณพุทธพร นางสาววาสนา เดชวงษา

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page