Skip to main content

สจล. ร่วม MOU การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน

mou

ผศ. ดร.ณัฐนนท์ ไพบูลย์ศิลป์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง ผู้แทนสถาบันเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน ระหว่างสถาบันภาคี มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย (มสจท.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ณ ห้อง Miracle Grand C โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page