Skip to main content

เปิดศูนย์ KMITL Lifelong Learning Center

Life long

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี ร่วมเปิดศูนย์ KMITL Lifelong Learning Center : Soft Opening ภายในงานมีการจัดกิจกรรมกับหน่วยงานชั้นนำ อาทิ KIDs University, KMITL BTEC Center, KMIDS, สถาบันโคเซ็นแห่งพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 42 Bangkok, CMKL, สำนักวิชาศึกษาทั่วไป และสำนักหอสมุดกลาง โดยมี คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักหอสมุดกลาง สจล.

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page