Skip to main content

"Green University ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ" ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซ CO2

green

"Green University ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ" ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซ CO2

ผศ.ดร.อาทิตย์ เพชรศศิธร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้บริหาร ทีมงานสิ่งแวดล้อม และนักศึกษาตัวแทน Green Agents สจล. เข้าร่วมพิธีเปิดตัวโครงการ "Green University ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ" ณ ศูนย์ Energy Complex ถ.วิภาวดีรังสิต กทม.

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ AIS ร่วมกับ PTT GC และสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักรู้ เรื่องการบริหารจัดการขยะในมหาวิทยาลัย และสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ ในการขับเคลื่อนเรื่องสิ่งแวดล้อมผ่าน Platform และ Application เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการช่วยกันลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์( CO2 )และนำขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธีต่อไป

โดย สจล. จะได้รับจุดในการตั้งถังขยะ E-Waste และ จุดรับขยะพลาสติก เพิ่มขึ้น และสามารถขยายไปได้ในจุดที่สำคัญและต้องการ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาที่ต้องทำ LAB ที่เกี่ยวข้อง กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่อไป

นอกจากนี้น้อง ๆ นักศึกษา สามารถดาวน์โหลด Application E- Waste by AIS และ You Turn Mobile Application เพื่อร่วมกันเป็นหลากหลายความร่วมมือ ในการรวบรวมขยะ ด้วยมือเราเองง่ายๆ วันนี้

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page