Procurement news

Title File attachment Authored on Sort ascending
ราคากลางเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด 2022-09-29
TORใหม่ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด 2022-09-29
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงประลอง การแปรรูปอาหารทะเล จังหวัดชุมพร จำนวน 1 รายการ 2022-09-28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนในงานอาหาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด 2022-09-27
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนในงานอาหาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด 2022-09-27
ราคากลางชุดสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด 2022-09-26
TOR ใหม่- ชุดสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด 2022-09-26
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดตู้เก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด 2022-09-23
ประกาศร่างขอบเขตของงานจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดกล้องจุลทรรศน์เทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับฝึกปฏิบัติการด้านชีววิทยา 2022-09-23
ราคากลางชุดทดสอบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด 2022-09-23
TOR ใหม่- ชุดสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด 2022-09-23
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง จำนวน 150 เครื่อง 2022-09-23
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง จำนวน 150 เครื่อง 2022-09-22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดเครื่องชั่งไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด 2022-09-22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการชุดปฏิบัติการสมาร์ทฟาร์ม 4.0 (Smart Farm 4.0) จำนวน 1 ชุด 2022-09-21
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน จำนวน 1 ชุด 2022-09-20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนในงานอาหาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด 2022-09-20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง จำนวน 5 เครื่อง 2022-09-20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องวัดความหนืด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง 2022-09-20
ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดเครื่องชั่งไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
Document
2022-09-19