Skip to main content

สจล.ร่วมกับเขตลาดกระบัง ลงพื้นที่พัฒนาคลองลำแขก ถนนเลียบมอเตอร์เวย์  เปิดทางน้ำไหล

KMITL

สจล.ร่วมกับเขตลาดกระบัง ลงพื้นที่พัฒนาคลองลำแขก ถนนเลียบมอเตอร์เวย์  เปิดทางน้ำไหล

(24 มิถุนายน 2567) รศ.สุพจน์ ศรีนิล รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ จราจร และความปลอดภัย นายเทิดศักดิ์ ผาวัน ผู้อำนวยสำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับนายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง นำเจ้าหน้าที่เขตลาดกระบัง และเจ้าหน้าที่ สจล. ลงพื้นที่ดำเนินการพัฒนาคลองลำแขก ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ ร่วมกันจัดเก็บผักตบชวา กำจัดวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ ตามแนวคูคลองบริเวณด้านหลังสถาบัน เพื่อเปิดทางน้ำไหล เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page