ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์

กรรมการสภาสถาบัน โดยตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

Tel. 0 2329 8242

Fax 0 2329 8241