อธิการบดีและรองอธิการบดี

 • รศ. ดร.คมสัน มาลีสี

  อธิการบดี
 • รศ. นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และเทคโนโลยีสุขภาพ
 • รศ. สุพจน์ ศรีนิล

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน
 • รศ. ดร.คำรณวิทย์ ทิพย์มณี

  รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 • ผศ. ดร.อรัญญา วลัยรัชต์

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน
 • รศ. ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • รศ. ดร.วิศรุต ศรีรัตนะ

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 • ศ. ดร.ภัคพงศ์ ปวงสุข

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 • รศ. ดร.ไพฑูรย์ พิมดี

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัสดุ
 • ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ
 • ผศ. ดร.อำนาจ ขาวเน

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน
 • ผศ. ดร.ธนวรรณ พิณรัตน์

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกิจการพิเศษ
 • ผศ. ดร.รัชนี กุลยานนท์

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
 • รศ. ดร.กุลนันทน์ เกียรติกิตติพงษ์

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและกลยุทธ์