Skip to main content

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title File attachment Authored on Sort ascending
TOR ประกวดราคาจ้างเหมาบริการนำผู้เข้าอบรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 15-21 มค 67 2023-12-01
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูล (ฐานข้อมูลในรูปแบบ cloud 100 TB) 2023-12-01
ร่าง TOR ระบบจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูล (ฐานข้อมูลในรูปแบบ cloud 100 TB) 2023-12-01
ประกาศราคากลางระบบจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูล (ฐานข้อมูลในรูปแบบ cloud 100 TB) 2023-12-01
เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม 12 ชั้น 2023-11-29
ราคากลางงานปรับปรุงอาคารเรียนรวม 12 ชั้น 2023-11-24
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนและโถงหน้าลิฟต์ตึกเครื่องกล 2023-11-21
ร่าง TOR งานปรับปรุงห้องเรียนและโถงหน้าลิฟต์ตึกเครื่องกล 2023-11-17
ประกาศร่างขอบเขตของงานโครงการ SMART ENERGY 2023-11-08
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2023-11-08
ประกาศร่างขอบเขตของงานโครงการ SMART ENERGY 2023-11-08
ประกาศเชิญชวนผู้สนใจโครงการ SMART ENERGY 2023-11-08
ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงทาสีภายนอก อาคารวิทยาศาสตร์ 1 2023-11-07
ประกาศร่าง TOR ปรับปรุงทาสีภายนอก อาคารวิทยาศาสตร์ 1 2023-11-07
ราคากลาง ปรับปรุงทาสีภายนอก อาคารวิทยาศาสตร์ 1 2023-11-07
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง IC 02-03 เป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 2023-10-17
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2023-10-12
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2023-10-12
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์สำหรับอาคารเรียนสถาบันโคเซ็นฯ 2023-09-26
ประกาศร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์สำหรับอาคารเรียนสถาบันไทยโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2023-09-26