Skip to main content

School of Industrial Education and Technology

ครุศาสตร์เกษตร (4 ปี)

ทำไมต้องเรียน ค.อ.บ. ครุศาสตร์เกษตร (4 ปี) ?

ครุศาสตร์เกษตรเป็นการบูรณาการความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการทางการสอนและเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัยต่างๆกับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถปฏิบัติงานในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานทางด้านการเกษตร

ทำไมต้องเรียน ค.อ.บ. ครุศาสตร์เกษตร (4 ปี) ที่ สจล. ?

ภาคครุศาสตร์เกษตรมีความพ้อมทั้งทางด้านศักยภาพของอาจารย์ อุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการเกษตร

โอกาสในการหางาน

“อาชีพ
ครู หรืออาจารย์ผู้สอนในสถานศึกษา
นักวิชาการด้านการศึกษาเกษตร
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
ผู้ประกอบการส่วนตัว
เงินเดือนประมาณ 18,000-30,000”

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

19,000
บาท/ภาคการศึกษา
Waiting API ...

การติดต่อ

13.7274304, 100.7724534

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อปริญญา

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

Bachelor of Science in Technical Education

School of Industrial Education and Technology

ครุศาสตร์เกษตร (4 ปี)

Agricultural Education (4 years)

คุณสมบัตรผู้สมัคร

วุฒิมัธยมศึกษาปีที่6