Skip to main content

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (เขตชุมพร)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (เขตชุมพร)
School of Agricultural Technology

10.7241628, 99.3752446

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตร

สัตวศาสตร์ แขนงการผลิตและธุรกิจปศุสัตว์

ทำไมต้องเรียน วท.บ. สัตวศาสตร์ แขนงการผลิตและธุรกิจปศุสัตว์ ?

ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการผลิต การบริหารจัดการ ระบบธุรกิจและจรรยาบรรณหรือกฎเกณฑ์ทางวิชาชีพด้านปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงที่สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบททางด้านเศรษฐกิจ สังคม

ค่าเรียนโดยประมาณ
15,000
บาท/เทอม

สัตวศาสตร์ แขนงการผลิตและธุรกิจสัตว์เลี้ยง

ทำไมต้องเรียน วท.บ. สัตวศาสตร์ แขนงการผลิตและธุรกิจสัตว์เลี้ยง ?

ด้วยสภาพสังคมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทําให้การเลี้ยงสัตว์เป็นที่นิยมมากขึ้น หลายครอบครัวมีจํานวนสัตว์เลี้ยงมากกว่าหนึ่งตัว หรือมีหลากหลายประเภท ธุรกิจดูแลสัตว์เลี้ยงเริ่มได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง

ค่าเรียนโดยประมาณ
15,000
บาท/เทอม

วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ

ทำไมต้องเรียน วท.บ. วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ ?

ความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ มีความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติครบทั้ง 3 ด้าน (ด้านน้ำจืด ด้านน้ำกร่อย/ชายฝั่ง

ค่าเรียนโดยประมาณ
15,000
บาท/เทอม

เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช

ทำไมต้องเรียน วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช ?

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืชมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสามารถนำไปพัฒนารูปแบบของการผลิตพืชที่ตอบสนองต่อความต้องการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนของภูมิภาค

ทำไมต้องเรียน วท.บ

ค่าเรียนโดยประมาณ
15,000
บาท/เทอม