Skip to main content
ศิษย์เก่า

บริการข้อมูลศิษย์เก่า

ความเป็นมา

     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันทางการศึกษาชั้นนำ ที่มุ่งวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้วยภูมิปัญญา และ ศิลปะวิทยาการในการพัฒนาชาติสู่สากล ซึ่งในการจะก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าว จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทั้งคณาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษา ตลอดจนพัฒนาการเรียน การสอนและการวิจัย ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินทุน ในการพัฒนาอย่างมาก ประกอบกับรัฐบาลมีแนวโน้ม ที่จะปรับลดงบประมาณ ในการสนับสนุนสถาบันการศึกษาลง สถาบันจึงจำเป็นต้องแสวงหาเงินนอกงบประมาณ เพื่อใช้ในการพัฒนาและสนับสนุนสถาบันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2503 ได้ผลิตบัณฑิต (ศิษย์เก่า) ออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติมาเป็นระยะเวลา 48 ปี กว่า 50,000คน (พ.ศ. 2551) ศิษย์เก่าเหล่านี้กระจายอยู่ในวงการ/ สาขาอาชีพต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เกือบทั่วโลก

     สถาบันมองเห็นความสำคัญและศักยภาพของศิษย์เก่าเหล่านี้ ที่สามารถจะกลับมาช่วยพัฒนาสถาบันในด้านต่างๆ ตามความถนัดและ ศักยภาพ ของแต่ละคน ทั้งในด้านวิชาการ การเป็นแหล่งฝึกงานให้นักศึกษา ตลอดจนด้านเงินทุน สถาบันได้จัดตั้งหน่วยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการดำเนินงาน ด้านประสานสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า และดึงศักยภาพศิษย์เก่ากลับมาช่วยพัฒนาสถาบัน รวมทั้งการระดมทุนเพื่อพัฒนาสถาบัน อีกทั้งเพื่อเป็นการจุดประกายและกระตุ้นให้ศิษย์เก่า สจล. มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถาบันและสนใจกลับมาช่วยพัฒนาสถาบันต่อไป สถาบันจึงได้จัดโครงการระดมทุนเพื่อการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมทั้งเป็นทุนสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสถาบันต่อไป

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

  • ติดต่อประสานงานกับศิษย์เก่า
  • ติดต่อประสานงานกับสมาคมศิษย์เก่า
  • เก็บรวมรวบข้อมูล และจัดทำสรุป เมื่อได้ประชุมร่วมกับศิษย์เก่า
  • จัดเก็บรวบรวมฐานข้อมูลศิษย์เก่าของสถาบัน
  • ติดต่อประสานงานกับสำนักงานวิจัยคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำเวปไซย์ศิษย์เก่า
  • ติดต่อประสานงานกับสำนักงานวิจัยคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำฐานข้อมูล
  • ระดมทุนจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน
  • เข้าร่วมงานกับสมาคมศิษย์เก่า อาทิเช่น งานชงโคไนท์
  • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสถาบันให้ศิษย์เก่าทราบ
  • จัดทำโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

แผนที่ติดต่อสำนักงาน

Image

KOSEN - KMITL Open House 2024

Grab x KMITL

เล่าข่าว สจล.