Skip to main content

สจล. ร่วมงาน "Thailand University Expo 2022 : Workshop & Portfolio"

Thailand University Expo 2022

สจล. ร่วมงาน "Thailand University Expo 2022 : Workshop & Portfolio"

มหกรรมวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในระบบ TCAS

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยสำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา ได้รับเชิญจากสถาบันกวดวิชา J Knowledge Tutor กับการเข้าร่วมมหกรรมหกรรมวิชาการ ซึ่งเป็นตัวแทน สจล. ในการนำหลักสูตรต่าง ๆ จาก คณะ / วิทยาลัย ไปพูดคุยกับน้องๆ เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในระบบ TCAS ภายใต้"THAILAND UNIVERSITY EXPO 2022 : WORKSHOP & PORTFOLIO" เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจกับเกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในระบU TCAS อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่นักเรียนและผู้ที่สนใจได้ค้นหาตัวตน ร่วมลงมือปฏิบัติในกลุ่มสายคณะที่นักเรียนสนใจ สอบถามและรับข้อเสนอแนะที่ดี เพื่อให้นักเรียนพิจารณาและตัดสินใจในการยื่นเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ TCAS66-67-68 ซึ่งกิจกรรมวันนี้( 30 ตุลาคม 2565) จัดขึ้นที่แปซิฟิคฮอลล์ ศูนย์การค้า แปซิฟิค พาร์ค จ.ชลบุรี โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page