Skip to main content

แนวทางปฏิบัติและการดำเนินการเนื่องจากการเลื่อนเปิด-ปิดภาคการศึกษาที่ 1/2566

แนวทางปฏิบัติสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

แนวทางปฏิบัติและการดำเนินการเนื่องจากการเลื่อนเปิด-ปิดภาคการศึกษาที่ 1/2566 ของสจล. (เพิ่มเติม) #สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

👉นักศึกษาสามารถฝึกงาน/ฝึกงานต่างประเทศ หรือเข้าร่วมโครงการ Work and Travel ระหว่างเดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฏาคม  (ตามกรอบระยะเวลาเดิม) ได้ โดยให้หลักสูตร / สำนักศึกษาทั่วไป  จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Onsite เพิ่มเติมนอกเวลาปกติ หรือจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Hybrid (Onsite/Online) และบันทึกการสอน Online ให้กับนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีจำนวนชั่วโมงเรียนครบตามจำนวนของรายวิชานั้น ๆ  

#โดยนักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะ #วิทยาลัย #วิทยาเขต  หรือ  SCAN QR CODE

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page